การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนาช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กับสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนาช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กับสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนาช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กับสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
คมกฤตย์ ชมสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
วิศิษฏ์ศรี วิยะรัตน์, มานนท์ สุขละมัย, ปรัชญา เพียสุระ, มงคล นามลักษณ์, สุจินต์ จิระชีวะนันท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

คมกฤตย์ ชมสุวรรณ. 2563. การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนาช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กับสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

คมกฤตย์ ชมสุวรรณ. (2563) การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนาช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กับสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

คมกฤตย์ ชมสุวรรณ. การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนาช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กับสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2563. Print.

คมกฤตย์ ชมสุวรรณ. (2563) การศึกษาเปรียบเทียบเพื่อยกระดับการพัฒนาช่างเทคนิคพรีเมี่ยมสาขาแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์กับสาขาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0