โครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา”
โครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา”
ชื่อเรื่อง :
โครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา”
ปี :
2562
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุมล นิลรัตน์นิศากร
ผู้แต่งร่วม :
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ, นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช, ธนปริญ สำเริง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุมล นิลรัตน์นิศากร. 2562. โครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา”. พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา;

สุมล นิลรัตน์นิศากร. (2562) โครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา”. มหาวิทยาลัยพะเยา:พะเยา.

สุมล นิลรัตน์นิศากร. โครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา”. พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา, 2562. Print.

สุมล นิลรัตน์นิศากร. (2562) โครงการ “ศูนย์พี่เลี้ยงโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา มหาวิทยาลัยพะเยา”. มหาวิทยาลัยพะเยา:พะเยา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0