โครงการ การขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน
โครงการ การขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน
ชื่อเรื่อง :
โครงการ การขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุมล นิลรัตน์นิศากร
ผู้แต่งร่วม :
ประกอบศิริ ภักดีพินิจ, นัทธิ์ธนนท์ พงษ์พานิช, ธนปริญ สำเริง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุมล นิลรัตน์นิศากร. 2563. โครงการ การขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน. พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา;

สุมล นิลรัตน์นิศากร. (2563) โครงการ การขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน. มหาวิทยาลัยพะเยา:พะเยา.

สุมล นิลรัตน์นิศากร. โครงการ การขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน. พะเยา:มหาวิทยาลัยพะเยา, 2563. Print.

สุมล นิลรัตน์นิศากร. (2563) โครงการ การขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน. มหาวิทยาลัยพะเยา:พะเยา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0