การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนภร ทวีวุฒิ
ผู้แต่งร่วม :
เกรียงศักดิ์ แก้วกุลชัย, สถาพร โภคา, วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนภร ทวีวุฒิ. 2563. การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

ธนภร ทวีวุฒิ. (2563) การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

ธนภร ทวีวุฒิ. การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563. Print.

ธนภร ทวีวุฒิ. (2563) การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตมวลเบาแบบเซลลูล่า. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 33
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 30
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0