การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญและความรุนแรงของเชื้อเลปโตสไปร่าที่คัดแยกมาจากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ
การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญและความรุนแรงของเชื้อเลปโตสไปร่าที่คัดแยกมาจากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญและความรุนแรงของเชื้อเลปโตสไปร่าที่คัดแยกมาจากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จุฑารัตน์ จิตติมณี
ผู้แต่งร่วม :
จารุวรรณ์ วงบุตดี, วัชรพงษ์ แสงนิล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จุฑารัตน์ จิตติมณี. 2563. การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญและความรุนแรงของเชื้อเลปโตสไปร่าที่คัดแยกมาจากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

จุฑารัตน์ จิตติมณี. (2563) การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญและความรุนแรงของเชื้อเลปโตสไปร่าที่คัดแยกมาจากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

จุฑารัตน์ จิตติมณี. การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญและความรุนแรงของเชื้อเลปโตสไปร่าที่คัดแยกมาจากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563. Print.

จุฑารัตน์ จิตติมณี. (2563) การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญและความรุนแรงของเชื้อเลปโตสไปร่าที่คัดแยกมาจากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 20
Full-Text :
 179
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 160
วิชาการ :
 39
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0