แบบจำลองภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่เสี่ยง และเทคนิคทางโมเลกุลระบุชนิดของเชื้อเลปโตสไปร่าที่แยกจากหนูในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
แบบจำลองภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่เสี่ยง และเทคนิคทางโมเลกุลระบุชนิดของเชื้อเลปโตสไปร่าที่แยกจากหนูในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเรื่อง :
แบบจำลองภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่เสี่ยง และเทคนิคทางโมเลกุลระบุชนิดของเชื้อเลปโตสไปร่าที่แยกจากหนูในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จุฑารัตน์ จิตติมณี
ผู้แต่งร่วม :
จารุวรรณ์ วงบุตดี, สุวภรณ์ แดนดี, วัชรพงษ์ แสงนิล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จุฑารัตน์ จิตติมณี. 2563. แบบจำลองภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่เสี่ยง และเทคนิคทางโมเลกุลระบุชนิดของเชื้อเลปโตสไปร่าที่แยกจากหนูในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

จุฑารัตน์ จิตติมณี. (2563) แบบจำลองภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่เสี่ยง และเทคนิคทางโมเลกุลระบุชนิดของเชื้อเลปโตสไปร่าที่แยกจากหนูในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

จุฑารัตน์ จิตติมณี. แบบจำลองภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่เสี่ยง และเทคนิคทางโมเลกุลระบุชนิดของเชื้อเลปโตสไปร่าที่แยกจากหนูในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563. Print.

จุฑารัตน์ จิตติมณี. (2563) แบบจำลองภูมิสารสนเทศเพื่อจำแนกพื้นที่เสี่ยง และเทคนิคทางโมเลกุลระบุชนิดของเชื้อเลปโตสไปร่าที่แยกจากหนูในอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 5
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 5
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0