การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากแป้งสี่ชนิดและพอลิอะครีลิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับสีย้อมจากสารละลายน้ำ
การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากแป้งสี่ชนิดและพอลิอะครีลิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับสีย้อมจากสารละลายน้ำ
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากแป้งสี่ชนิดและพอลิอะครีลิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับสีย้อมจากสารละลายน้ำ
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายันต์ แสงสุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สายันต์ แสงสุวรรณ. 2563. การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากแป้งสี่ชนิดและพอลิอะครีลิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับสีย้อมจากสารละลายน้ำ. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

สายันต์ แสงสุวรรณ. (2563) การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากแป้งสี่ชนิดและพอลิอะครีลิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับสีย้อมจากสารละลายน้ำ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

สายันต์ แสงสุวรรณ. การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากแป้งสี่ชนิดและพอลิอะครีลิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับสีย้อมจากสารละลายน้ำ. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2563. Print.

สายันต์ แสงสุวรรณ. (2563) การเตรียมและพิสูจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่เตรียมจากแป้งสี่ชนิดและพอลิอะครีลิคสำหรับประยุกต์ใช้ดูดซับสีย้อมจากสารละลายน้ำ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 19
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 12
วิชาการ :
 9
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0