การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง :
การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุนันทา ศรีบุญเรือง
ผู้แต่งร่วม :
ดารณี เอื้อชนะจิต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุนันทา ศรีบุญเรือง. 2562. การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

สุนันทา ศรีบุญเรือง. (2562) การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

สุนันทา ศรีบุญเรือง. การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

สุนันทา ศรีบุญเรือง. (2562) การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 14
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 12
สังคม/ชุมชน :
 2
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0