ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ : ศึกษากรณีการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม
ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ : ศึกษากรณีการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม
ชื่อเรื่อง :
ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ : ศึกษากรณีการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร
ผู้แต่งร่วม :
ปิยะนุช โปตะวณิช
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร. 2562. ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ : ศึกษากรณีการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

ขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร. (2562) ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ : ศึกษากรณีการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

ขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร. ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ : ศึกษากรณีการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

ขจิตวรรณ เรืองรัตนอัมพร. (2562) ความรับผิดทางละเมิดของแพทย์ : ศึกษากรณีการรักษาด้วยวิธีโทรเวชกรรม . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 12
Full-Text :
 47
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 26
วิชาการ :
 33
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0