การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
Daoming Wang
ผู้แต่งร่วม :
อุทัย บุญประเสริฐ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

Daoming Wang. 2562. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

Daoming Wang. (2562) การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

Daoming Wang. การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

Daoming Wang. (2562) การศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไทย . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 46
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 46
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0