ความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ปี :
2562
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อารีย์ เยเปียว
ผู้แต่งร่วม :
สมพร โกมารทัต
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อารีย์ เยเปียว. 2562. ความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์;

อารีย์ เยเปียว. (2562) ความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

อารีย์ เยเปียว. ความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2562.

อารีย์ เยเปียว. (2562) ความพึงพอใจในงานของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนที่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 . มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 257
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 56
วิชาการ :
 204
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0