การถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
การถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ชื่อเรื่อง :
การถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก
ปี :
2562
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปัญญา สำราญหันต์
ผู้แต่งร่วม :
สมจินต์ อักษรธรรม, ณภพ ซ้ายสุวรรณ, ธิดาธิป หารชุมพล, สุภัสศรณ์ พงษ์พานิช
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ปัญญา สำราญหันต์. 2562. การถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา;

ปัญญา สำราญหันต์. (2562) การถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา:กรุงเทพฯ.

ปัญญา สำราญหันต์. การถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2562. Print.

ปัญญา สำราญหันต์. (2562) การถ่ายทอดองค์ความรู้ห้องอบพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ และแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 14
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1