กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการบริการที่พัก เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการบริการที่พัก เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการบริการที่พัก เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วริษฐา แก่นสานสันติ
ผู้แต่งร่วม :
อภิชาติ อินทร์พงษ์พันธุ์, รุ่งนภา เลิศพัชรพงศ์, บุญญลักษม์ ตำนานจิตร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วริษฐา แก่นสานสันติ. 2563. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการบริการที่พัก เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

วริษฐา แก่นสานสันติ. (2563) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการบริการที่พัก เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

วริษฐา แก่นสานสันติ. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการบริการที่พัก เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563. Print.

วริษฐา แก่นสานสันติ. (2563) กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการบริการที่พัก เพื่อให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 51
Full-Text :
 440
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 301
วิชาการ :
 190
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0