ผลของน้ำในถุงไข่สุกรจากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดนครปฐม ต่อการเจริญพัฒนาของเซลล์ไลน์เพื่องานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการใช้นํ้าในถุงไข่สุกรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ผลของน้ำในถุงไข่สุกรจากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดนครปฐม ต่อการเจริญพัฒนาของเซลล์ไลน์เพื่องานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการใช้นํ้าในถุงไข่สุกรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ชื่อเรื่อง :
ผลของน้ำในถุงไข่สุกรจากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดนครปฐม ต่อการเจริญพัฒนาของเซลล์ไลน์เพื่องานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการใช้นํ้าในถุงไข่สุกรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มยุวา ยงทรัพย์อนันต์
ผู้แต่งร่วม :
นงนุช กําลังแพทย์, ธนาพร ชื่นอิ่ม, มยุรี ภูมิไพบูลย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มยุวา ยงทรัพย์อนันต์. 2563. ผลของน้ำในถุงไข่สุกรจากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดนครปฐม ต่อการเจริญพัฒนาของเซลล์ไลน์เพื่องานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการใช้นํ้าในถุงไข่สุกรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

มยุวา ยงทรัพย์อนันต์. (2563) ผลของน้ำในถุงไข่สุกรจากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดนครปฐม ต่อการเจริญพัฒนาของเซลล์ไลน์เพื่องานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการใช้นํ้าในถุงไข่สุกรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

มยุวา ยงทรัพย์อนันต์. ผลของน้ำในถุงไข่สุกรจากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดนครปฐม ต่อการเจริญพัฒนาของเซลล์ไลน์เพื่องานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการใช้นํ้าในถุงไข่สุกรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563. Print.

มยุวา ยงทรัพย์อนันต์. (2563) ผลของน้ำในถุงไข่สุกรจากโรงฆ่าสัตว์ จังหวัดนครปฐม ต่อการเจริญพัฒนาของเซลล์ไลน์เพื่องานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการใช้นํ้าในถุงไข่สุกรเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เสริมความงาม. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0