การเพาะเลี้ยงแกรนูโลซ่าเซลล์จากถุงไข่สุกรแบบยาวนานให้พัฒนาเป็นเซลล์ไลน์เพื่องานวิจัย ทางเซลล์เทคโนโลยีชีวภาพ
การเพาะเลี้ยงแกรนูโลซ่าเซลล์จากถุงไข่สุกรแบบยาวนานให้พัฒนาเป็นเซลล์ไลน์เพื่องานวิจัย ทางเซลล์เทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อเรื่อง :
การเพาะเลี้ยงแกรนูโลซ่าเซลล์จากถุงไข่สุกรแบบยาวนานให้พัฒนาเป็นเซลล์ไลน์เพื่องานวิจัย ทางเซลล์เทคโนโลยีชีวภาพ
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นงนุช กําลังแพทย์
ผู้แต่งร่วม :
มยุวา ยงทรัพย์อนันต์, บุษบา ปันยารชุน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นงนุช กําลังแพทย์. 2563. การเพาะเลี้ยงแกรนูโลซ่าเซลล์จากถุงไข่สุกรแบบยาวนานให้พัฒนาเป็นเซลล์ไลน์เพื่องานวิจัย ทางเซลล์เทคโนโลยีชีวภาพ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

นงนุช กําลังแพทย์. (2563) การเพาะเลี้ยงแกรนูโลซ่าเซลล์จากถุงไข่สุกรแบบยาวนานให้พัฒนาเป็นเซลล์ไลน์เพื่องานวิจัย ทางเซลล์เทคโนโลยีชีวภาพ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

นงนุช กําลังแพทย์. การเพาะเลี้ยงแกรนูโลซ่าเซลล์จากถุงไข่สุกรแบบยาวนานให้พัฒนาเป็นเซลล์ไลน์เพื่องานวิจัย ทางเซลล์เทคโนโลยีชีวภาพ. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563. Print.

นงนุช กําลังแพทย์. (2563) การเพาะเลี้ยงแกรนูโลซ่าเซลล์จากถุงไข่สุกรแบบยาวนานให้พัฒนาเป็นเซลล์ไลน์เพื่องานวิจัย ทางเซลล์เทคโนโลยีชีวภาพ. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0