การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการส่งออก
การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการส่งออก
ชื่อเรื่อง :
การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการส่งออก
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ผู้แต่งร่วม :
ธเนศ พุ่มทอง, ศุภกานต์ ชัยโชติรานันท์, สุนิตา เลี่ยมใหม่, พิชญา ชัยนาค, พลพิศิลป์ สุวรรณชัย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วารินทร์ ธนาสมหวัง. 2563. การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการส่งออก. กรุงเทพฯ:กรมประมง;

วารินทร์ ธนาสมหวัง. (2563) การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการส่งออก. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

วารินทร์ ธนาสมหวัง. การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการส่งออก. กรุงเทพฯ:กรมประมง, 2563. Print.

วารินทร์ ธนาสมหวัง. (2563) การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพการส่งออก. กรมประมง:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0