การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรถ้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรถ้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรถ้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อำนวย น้อยผา
ผู้แต่งร่วม :
สุรศักดิ์ แก้วอ่อน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อำนวย น้อยผา. 2559. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรถ้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช;

อำนวย น้อยผา. (2559) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรถ้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

อำนวย น้อยผา. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรถ้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, 2559. Print.

อำนวย น้อยผา. (2559) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรถ้ำในจังหวัดนครศรีธรรมราช. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0