ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่อการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่อการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
ชื่อเรื่อง :
ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่อการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ. 2560. ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่อการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย;

พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ. (2560) ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่อการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ. ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่อการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2560. Print.

พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ. (2560) ทัศนคติของพระภิกษุสงฆ์สามเณรต่อการจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะสงฆ์ไทย. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0