การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว(Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน: ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1
การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว(Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน: ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว(Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน: ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธนาทิพย์ แหลมคม
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธนาทิพย์ แหลมคม. 2560. การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว(Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน: ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

ธนาทิพย์ แหลมคม. (2560) การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว(Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน: ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

ธนาทิพย์ แหลมคม. การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว(Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน: ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2560. Print.

ธนาทิพย์ แหลมคม. (2560) การพัฒนาการผลิตปลาสวายเนื้อขาว(Pangasius hypophthalmus) โดยควบคุมการทำงานของ scavenger receptor class B, type 1 (SCARB1) ด้วยอาหารที่มีชนิดและปริมาณไขมันที่แตกต่างกัน: ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและการแสดงออกของตัวรับ SCARB1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0