การจัดการ การเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง
การจัดการ การเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง
ชื่อเรื่อง :
การจัดการ การเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
นพพร บุญปลอด
ผู้แต่งร่วม :
ดรุณี นาพรหม
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นพพร บุญปลอด. 2559. การจัดการ การเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

นพพร บุญปลอด. (2559) การจัดการ การเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

นพพร บุญปลอด. การจัดการ การเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559. Print.

นพพร บุญปลอด. (2559) การจัดการ การเขตกรรมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะเกี๋ยง. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0