การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สายสกุล ฟองมูล
ผู้แต่งร่วม :
ปณิธี บุญสา
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สายสกุล ฟองมูล. 2559. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

สายสกุล ฟองมูล. (2559) การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

สายสกุล ฟองมูล. การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559. Print.

สายสกุล ฟองมูล. (2559) การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของกลุ่มแรงงานนอกระบบภาคการเกษตรเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0