ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้นํ้ามันทอด
ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้นํ้ามันทอด
ชื่อเรื่อง :
ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้นํ้ามันทอด
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ประเทือง โชคประเสริฐ
ผู้แต่งร่วม :
ภัฒนษอรณ์ กาศสกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ประเทือง โชคประเสริฐ. 2559. ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้นํ้ามันทอด. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

ประเทือง โชคประเสริฐ. (2559) ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้นํ้ามันทอด. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

ประเทือง โชคประเสริฐ. ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้นํ้ามันทอด. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559. Print.

ประเทือง โชคประเสริฐ. (2559) ศึกษาการทำข้าวกล้องพองโดยไม่ต้องใช้นํ้ามันทอด. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0