การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงข่ายขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์และการขนส่งสีเขียวในมหาวิทยาลัย
การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงข่ายขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์และการขนส่งสีเขียวในมหาวิทยาลัย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงข่ายขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์และการขนส่งสีเขียวในมหาวิทยาลัย
ปี :
2558
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พันธุ์ระวี กองบุญเทียม
ผู้แต่งร่วม :
อรรถวิทย์ อุปโยคิน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พันธุ์ระวี กองบุญเทียม. 2558. การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงข่ายขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์และการขนส่งสีเขียวในมหาวิทยาลัย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;

พันธุ์ระวี กองบุญเทียม. (2558) การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงข่ายขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์และการขนส่งสีเขียวในมหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

พันธุ์ระวี กองบุญเทียม. การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงข่ายขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์และการขนส่งสีเขียวในมหาวิทยาลัย. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2558. Print.

พันธุ์ระวี กองบุญเทียม. (2558) การศึกษาความเหมาะสมและการออกแบบพื้นที่สำหรับการพัฒนาโครงข่ายขนส่งแบบไร้เครื่องยนต์และการขนส่งสีเขียวในมหาวิทยาลัย. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0