การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia
การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia
ชื่อเรื่อง :
การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia
ปี :
2559
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิวาพร ธรรมดี
ผู้แต่งร่วม :
ฉันทลักษณ์ ติยายน
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศิวาพร ธรรมดี. 2559. การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ศิวาพร ธรรมดี. (2559) การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

ศิวาพร ธรรมดี. การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559. Print.

ศิวาพร ธรรมดี. (2559) การเพาะปลูกพืชผักพื้นบ้านในสกุล Elsholtzia. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 3
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0