การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธัชพนธ์ สรภูมิ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธัชพนธ์ สรภูมิ. 2563. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล;

ธัชพนธ์ สรภูมิ. (2563) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล:นครราชสีมา.

ธัชพนธ์ สรภูมิ. การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, 2563. Print.

ธัชพนธ์ สรภูมิ. (2563) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ยุคศตวรรษที่ 21 สำหรับผู้ใช้ในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 613
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 71
วิชาการ :
 555
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0