การศึกษาผลของพื้นที่ผิวจำเพาะต่อประสิทธิภาพการบรรจุระดับนาโนเมตรรวมถึงการปลดปล่อยและเก็บกักไฮโดรเจนของสารประกอบไฮไดร์ LiBH4 ในวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนชนิดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้
การศึกษาผลของพื้นที่ผิวจำเพาะต่อประสิทธิภาพการบรรจุระดับนาโนเมตรรวมถึงการปลดปล่อยและเก็บกักไฮโดรเจนของสารประกอบไฮไดร์ LiBH4 ในวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนชนิดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลของพื้นที่ผิวจำเพาะต่อประสิทธิภาพการบรรจุระดับนาโนเมตรรวมถึงการปลดปล่อยและเก็บกักไฮโดรเจนของสารประกอบไฮไดร์ LiBH4 ในวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนชนิดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ระพี อูทเคอ
ผู้แต่งร่วม :
ประภัสสร เพลิดสระน้อย
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ระพี อูทเคอ. 2560. การศึกษาผลของพื้นที่ผิวจำเพาะต่อประสิทธิภาพการบรรจุระดับนาโนเมตรรวมถึงการปลดปล่อยและเก็บกักไฮโดรเจนของสารประกอบไฮไดร์ LiBH4 ในวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนชนิดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

ระพี อูทเคอ. (2560) การศึกษาผลของพื้นที่ผิวจำเพาะต่อประสิทธิภาพการบรรจุระดับนาโนเมตรรวมถึงการปลดปล่อยและเก็บกักไฮโดรเจนของสารประกอบไฮไดร์ LiBH4 ในวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนชนิดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

ระพี อูทเคอ. การศึกษาผลของพื้นที่ผิวจำเพาะต่อประสิทธิภาพการบรรจุระดับนาโนเมตรรวมถึงการปลดปล่อยและเก็บกักไฮโดรเจนของสารประกอบไฮไดร์ LiBH4 ในวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนชนิดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้. นครราชสีมา:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2560. Print.

ระพี อูทเคอ. (2560) การศึกษาผลของพื้นที่ผิวจำเพาะต่อประสิทธิภาพการบรรจุระดับนาโนเมตรรวมถึงการปลดปล่อยและเก็บกักไฮโดรเจนของสารประกอบไฮไดร์ LiBH4 ในวัสดุคาร์บอนที่มีรูพรุนสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนชนิดเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0