การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าที่ระดับนาโนของสารกลุ่มเพียโซอิเล็กทริกเฟอร์โรอิเล็กทริกและกำแพงเฟอร์โรอิเล็กทริกโดเมน ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด
การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าที่ระดับนาโนของสารกลุ่มเพียโซอิเล็กทริกเฟอร์โรอิเล็กทริกและกำแพงเฟอร์โรอิเล็กทริกโดเมน ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าที่ระดับนาโนของสารกลุ่มเพียโซอิเล็กทริกเฟอร์โรอิเล็กทริกและกำแพงเฟอร์โรอิเล็กทริกโดเมน ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด
ปี :
2561
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วรศม กุนทีกาญจน์
ผู้แต่งร่วม :
อรดี ศรีกิมแก้ว, สาทนีย์ สืบค้า
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วรศม กุนทีกาญจน์. 2561. การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าที่ระดับนาโนของสารกลุ่มเพียโซอิเล็กทริกเฟอร์โรอิเล็กทริกและกำแพงเฟอร์โรอิเล็กทริกโดเมน ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด. นครราชสีมา:มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;

วรศม กุนทีกาญจน์. (2561) การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าที่ระดับนาโนของสารกลุ่มเพียโซอิเล็กทริกเฟอร์โรอิเล็กทริกและกำแพงเฟอร์โรอิเล็กทริกโดเมน ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด. มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

วรศม กุนทีกาญจน์. การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าที่ระดับนาโนของสารกลุ่มเพียโซอิเล็กทริกเฟอร์โรอิเล็กทริกและกำแพงเฟอร์โรอิเล็กทริกโดเมน ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด. นครราชสีมา:มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2561. Print.

วรศม กุนทีกาญจน์. (2561) การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าที่ระดับนาโนของสารกลุ่มเพียโซอิเล็กทริกเฟอร์โรอิเล็กทริกและกำแพงเฟอร์โรอิเล็กทริกโดเมน ด้วยกล้องจุลทรรศน์แบบส่องกราด. มหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี:นครราชสีมา.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0