การเพิ่มคุณภาพกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
การเพิ่มคุณภาพกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ชื่อเรื่อง :
การเพิ่มคุณภาพกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชานนท์ บุญมีพิพิธ
ผู้แต่งร่วม :
กมลรรณ อูปเงิน, วสันต์ นาคเสนีย์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชานนท์ บุญมีพิพิธ. 2560. การเพิ่มคุณภาพกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์;

ชานนท์ บุญมีพิพิธ. (2560) การเพิ่มคุณภาพกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์:นครปฐม.

ชานนท์ บุญมีพิพิธ. การเพิ่มคุณภาพกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, 2560. Print.

ชานนท์ บุญมีพิพิธ. (2560) การเพิ่มคุณภาพกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์โดยโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 43
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 16
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 3
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0