การสร้างอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ เรื่อง สัมประสิทธิ์ของความหนืด เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การสร้างอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ เรื่อง สัมประสิทธิ์ของความหนืด เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อเรื่อง :
การสร้างอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ เรื่อง สัมประสิทธิ์ของความหนืด เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา
ผู้แต่งร่วม :
เอกสิทธิ์ ชนินทรภูมิ, ไพโรจน์ ผาสุวรรณ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา. 2564. การสร้างอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ เรื่อง สัมประสิทธิ์ของความหนืด เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา. (2564) การสร้างอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ เรื่อง สัมประสิทธิ์ของความหนืด เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา. การสร้างอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ เรื่อง สัมประสิทธิ์ของความหนืด เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564. Print.

กิตติศักดิ์ ศรีวงค์ษา. (2564) การสร้างอุปกรณ์การสอนฟิสิกส์ เรื่อง สัมประสิทธิ์ของความหนืด เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 15
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0