การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี
การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิริรัตน์ ชอบขาย
ผู้แต่งร่วม :
วรารัตน์ บุญแฝง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิริรัตน์ ชอบขาย. 2564. การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

สิริรัตน์ ชอบขาย. (2564) การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

สิริรัตน์ ชอบขาย. การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564. Print.

สิริรัตน์ ชอบขาย. (2564) การพัฒนาการท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมวลชนในจังหวัดอุบลราชธานี. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 46
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 46
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0