การพัฒนาระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มประเทศ AEC
การพัฒนาระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มประเทศ AEC
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มประเทศ AEC
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิมลสินี อุดมพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
ตฤณ วงษ์ขันธ์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิมลสินี อุดมพันธ์. 2564. การพัฒนาระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มประเทศ AEC. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี;

พิมลสินี อุดมพันธ์. (2564) การพัฒนาระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มประเทศ AEC. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

พิมลสินี อุดมพันธ์. การพัฒนาระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มประเทศ AEC. อุบลราชธานี:มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2564. Print.

พิมลสินี อุดมพันธ์. (2564) การพัฒนาระบบแค็ตตาล็อกออนไลน์สำหรับธุรกิจท่องเที่ยวด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ในกลุ่มประเทศ AEC. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 22
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 13
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0