การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมแรงรวมพลังเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมแรงรวมพลังเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมแรงรวมพลังเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี :
2560
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน. 2560. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมแรงรวมพลังเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน. (2560) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมแรงรวมพลังเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน. การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมแรงรวมพลังเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560. Print.

ชนสิทธิ์ สิทธิ์สูงเนิน. (2560) การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้ แบบร่วมแรงรวมพลังเพื่อส่งเสริมความสามารถในการจัดการเรียนรู้ ของนักศึกษาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0