การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้เรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้เรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้เรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กมล โพธิเย็น
ผู้แต่งร่วม :
กันยารัตน์ เมืองแก้ว
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

กมล โพธิเย็น. 2564. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้เรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

กมล โพธิเย็น. (2564) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้เรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

กมล โพธิเย็น. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้เรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564. Print.

กมล โพธิเย็น. (2564) การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพฤติกรรมการดูแลผู้สูงอายุสำหรับผู้เรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 7
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0