การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี
การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเรื่อง :
การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธิดาทิพย์ ปานโรจน์
ผู้แต่งร่วม :
ธนินท์รัฐ รัตนพงศ์ภิญโญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธิดาทิพย์ ปานโรจน์. 2564. การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

ธิดาทิพย์ ปานโรจน์. (2564) การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

ธิดาทิพย์ ปานโรจน์. การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564. Print.

ธิดาทิพย์ ปานโรจน์. (2564) การสร้างตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรี. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 1
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0