การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์ท่ารำนาฏศิลป์จากบทเพลง
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์ท่ารำนาฏศิลป์จากบทเพลง
ชื่อเรื่อง :
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์ท่ารำนาฏศิลป์จากบทเพลง
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
วิรุณยุพา เทียนรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
อุษาพร เสวกวิ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิรุณยุพา เทียนรัตน์. 2563. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์ท่ารำนาฏศิลป์จากบทเพลง. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

วิรุณยุพา เทียนรัตน์. (2563) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์ท่ารำนาฏศิลป์จากบทเพลง . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

วิรุณยุพา เทียนรัตน์. การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์ท่ารำนาฏศิลป์จากบทเพลง. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563.

วิรุณยุพา เทียนรัตน์. (2563) การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานในรายวิชานาฏศิลป์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในหัวข้อเรื่องการสร้างสรรค์ท่ารำนาฏศิลป์จากบทเพลง . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 45
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 26
วิชาการ :
 21
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0