การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิวกร กตัญญูนุสรณ์
ผู้แต่งร่วม :
ศรีสมร พุ่มสะอาด
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศิวกร กตัญญูนุสรณ์. 2563. การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

ศิวกร กตัญญูนุสรณ์. (2563) การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

ศิวกร กตัญญูนุสรณ์. การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563.

ศิวกร กตัญญูนุสรณ์. (2563) การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 36
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 34
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0