การศึกษาความเสี่ยงในการใช้ระบบพร้อมเพย์
การศึกษาความเสี่ยงในการใช้ระบบพร้อมเพย์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาความเสี่ยงในการใช้ระบบพร้อมเพย์
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศศิธร พุ่มขจร
ผู้แต่งร่วม :
โกวิท รพีพิศาล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศศิธร พุ่มขจร. 2563. การศึกษาความเสี่ยงในการใช้ระบบพร้อมเพย์. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

ศศิธร พุ่มขจร. (2563) การศึกษาความเสี่ยงในการใช้ระบบพร้อมเพย์ . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

ศศิธร พุ่มขจร. การศึกษาความเสี่ยงในการใช้ระบบพร้อมเพย์. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563.

ศศิธร พุ่มขจร. (2563) การศึกษาความเสี่ยงในการใช้ระบบพร้อมเพย์ . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 45
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 14
วิชาการ :
 31
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0