นวัตกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการ ทำนาข้าวแบบอินทรีย์
นวัตกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการ ทำนาข้าวแบบอินทรีย์
ชื่อเรื่อง :
นวัตกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการ ทำนาข้าวแบบอินทรีย์
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จามรี กลางคาร
ผู้แต่งร่วม :
วันปิติ ธรรมศรี, สกนธ์ชัย ชะนูนันท์, ผกาวดี แสงสุวรรณ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จามรี กลางคาร. 2563. นวัตกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการ ทำนาข้าวแบบอินทรีย์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

จามรี กลางคาร. (2563) นวัตกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการ ทำนาข้าวแบบอินทรีย์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

จามรี กลางคาร. นวัตกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการ ทำนาข้าวแบบอินทรีย์. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563. Print.

จามรี กลางคาร. (2563) นวัตกรรมการเฝ้าระวังผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากการ ทำนาข้าวแบบอินทรีย์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0