แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัย ในประเด็นท้าทายจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน
แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัย ในประเด็นท้าทายจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน
ชื่อเรื่อง :
แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัย ในประเด็นท้าทายจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศีลสุภา วรรณสุทธิ์
ผู้แต่งร่วม :
พิมพ์มาดา วิชาศิลป์, เตชิตา ภัทรศร, ณัฐรฐนนท์ กานต์รวีกุลธนา, ณัชชา ถาวรบุตร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ศีลสุภา วรรณสุทธิ์. 2563. แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัย ในประเด็นท้าทายจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

ศีลสุภา วรรณสุทธิ์. (2563) แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัย ในประเด็นท้าทายจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

ศีลสุภา วรรณสุทธิ์. แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัย ในประเด็นท้าทายจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563. Print.

ศีลสุภา วรรณสุทธิ์. (2563) แนวทางการบริหารจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการไทยร่วมสมัย ในประเด็นท้าทายจากการเติบโตของระบบเศรษฐกิจแบ่งปัน. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 32
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 30
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0