แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
ชื่อเรื่อง :
แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ
ปี :
2562
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา
ผู้แต่งร่วม :
ทัศนีย์ พาณิชย์กุล, ณัฐพร บู๊ฮวด, ปิยวรรณ อยู่ดี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา. 2562. แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา. (2562) แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา. แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2562. Print.

วิทยา ศิริพันธ์วัฒนา. (2562) แผนธุรกิจการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ whitening cream มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 2
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1