การพัฒนาเมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
การพัฒนาเมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สิมนัส ตรีเดช
ผู้แต่งร่วม :
สาวิตรี ม่วงศรี, ธวัชชัย ศรีสอาด
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิมนัส ตรีเดช. 2563. การพัฒนาเมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

สิมนัส ตรีเดช. (2563) การพัฒนาเมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

สิมนัส ตรีเดช. การพัฒนาเมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563. Print.

สิมนัส ตรีเดช. (2563) การพัฒนาเมืองยั่งยืนเชิงพื้นที่ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา ตลาดน้ำดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 27
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 7
วิชาการ :
 19
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0