การลดความเข้มสีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกลุ่มแบคทีเรียผลิต laccase
การลดความเข้มสีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกลุ่มแบคทีเรียผลิต laccase
ชื่อเรื่อง :
การลดความเข้มสีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกลุ่มแบคทีเรียผลิต laccase
ปี :
2563
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สินธุวัฒน์ ฤทธิธรรม
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สินธุวัฒน์ ฤทธิธรรม. 2563. การลดความเข้มสีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกลุ่มแบคทีเรียผลิต laccase. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

สินธุวัฒน์ ฤทธิธรรม. (2563) การลดความเข้มสีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกลุ่มแบคทีเรียผลิต laccase. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

สินธุวัฒน์ ฤทธิธรรม. การลดความเข้มสีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกลุ่มแบคทีเรียผลิต laccase. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2563. Print.

สินธุวัฒน์ ฤทธิธรรม. (2563) การลดความเข้มสีของน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยกลุ่มแบคทีเรียผลิต laccase. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 93
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 62
วิชาการ :
 26
สังคม/ชุมชน :
 5
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0