การพัฒนาเมืองสู่เมืองสร้างสรรค์กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองระนองภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง)
การพัฒนาเมืองสู่เมืองสร้างสรรค์กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองระนองภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง)
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเมืองสู่เมืองสร้างสรรค์กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองระนองภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง)
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สิรวิชณ์ ภู่ทอง
ผู้แต่งร่วม :
รัตพงษ์ สอนสุภาพ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สิรวิชณ์ ภู่ทอง. 2563. การพัฒนาเมืองสู่เมืองสร้างสรรค์กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองระนองภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง). , มหาวิทยาลัยรังสิต;

สิรวิชณ์ ภู่ทอง. (2563) การพัฒนาเมืองสู่เมืองสร้างสรรค์กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองระนองภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง) . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

สิรวิชณ์ ภู่ทอง. การพัฒนาเมืองสู่เมืองสร้างสรรค์กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองระนองภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง). . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563.

สิรวิชณ์ ภู่ทอง. (2563) การพัฒนาเมืองสู่เมืองสร้างสรรค์กรณีศึกษา การพัฒนาเมืองระนองภายใต้องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง (อบจ.ระนอง) . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 54
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 35
วิชาการ :
 19
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0