ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจมาเที่ยวซํ้า และความยินดีแนะนำของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจมาเที่ยวซํ้า และความยินดีแนะนำของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจมาเที่ยวซํ้า และความยินดีแนะนำของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุธิษา เชญชาญ
ผู้แต่งร่วม :
สุมาลี สว่าง, อัมพล ชูสนุก
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุธิษา เชญชาญ. 2563. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจมาเที่ยวซํ้า และความยินดีแนะนำของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

สุธิษา เชญชาญ. (2563) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจมาเที่ยวซํ้า และความยินดีแนะนำของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

สุธิษา เชญชาญ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจมาเที่ยวซํ้า และความยินดีแนะนำของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563.

สุธิษา เชญชาญ. (2563) ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจมาเที่ยวซํ้า และความยินดีแนะนำของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวมรดกทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดลพบุรี . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0