นวัตกรรมเชิงนิเวศ, นวัตกรรมรากหญ้า กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2030: พหุกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (MSMEs)
นวัตกรรมเชิงนิเวศ, นวัตกรรมรากหญ้า กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2030: พหุกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (MSMEs)
ชื่อเรื่อง :
นวัตกรรมเชิงนิเวศ, นวัตกรรมรากหญ้า กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2030: พหุกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (MSMEs)
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อนุวัฒน์ ทองแสง
ผู้แต่งร่วม :
ฉัตรวรัญช์ องคสิงห
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อนุวัฒน์ ทองแสง. 2563. นวัตกรรมเชิงนิเวศ, นวัตกรรมรากหญ้า กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2030: พหุกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (MSMEs). , มหาวิทยาลัยรังสิต;

อนุวัฒน์ ทองแสง. (2563) นวัตกรรมเชิงนิเวศ, นวัตกรรมรากหญ้า กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2030: พหุกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (MSMEs) . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

อนุวัฒน์ ทองแสง. นวัตกรรมเชิงนิเวศ, นวัตกรรมรากหญ้า กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2030: พหุกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (MSMEs). . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563.

อนุวัฒน์ ทองแสง. (2563) นวัตกรรมเชิงนิเวศ, นวัตกรรมรากหญ้า กับการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา อย่างยั่งยืน 2030: พหุกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน, วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (MSMEs) . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 20
Full-Text :
 104
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 22
วิชาการ :
 102
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0