สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของสมาร์ตโฟนในเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของสมาร์ตโฟนในเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของสมาร์ตโฟนในเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อังคณา ดุษณีนภดล
ผู้แต่งร่วม :
โกวิท รพีพิศาล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อังคณา ดุษณีนภดล. 2563. สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของสมาร์ตโฟนในเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

อังคณา ดุษณีนภดล. (2563) สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของสมาร์ตโฟนในเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

อังคณา ดุษณีนภดล. สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของสมาร์ตโฟนในเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563.

อังคณา ดุษณีนภดล. (2563) สถานการณ์ทางสังคมและจิตลักษณะที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้ แอปพลิเคชันและฟีเจอร์ต่าง ๆ ของสมาร์ตโฟนในเชิงสร้างสรรค์ : กรณีศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนทุ่งสงและโรงเรียนสตรีทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 30
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 27
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0