ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในประเทศไทย
ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในประเทศไทย
ชื่อเรื่อง :
ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในประเทศไทย
ปี :
2563
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อังคาร คะชาวังศรี
ผู้แต่งร่วม :
รุจาภา แพ่งเกษร
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อังคาร คะชาวังศรี. 2563. ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในประเทศไทย. , มหาวิทยาลัยรังสิต;

อังคาร คะชาวังศรี. (2563) ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

อังคาร คะชาวังศรี. ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในประเทศไทย. . ปทุมธานี:มหาวิทยาลัยรังสิต, 2563.

อังคาร คะชาวังศรี. (2563) ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟชั่นผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ของกลุ่มผู้บริโภค Generation Y ในประเทศไทย . มหาวิทยาลัยรังสิต/ปทุมธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 26
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 24
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0