การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มี ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ)
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มี ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ)
ชื่อเรื่อง :
การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มี ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ)
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
มาเรียม นิลพันธุ์
ผู้แต่งร่วม :
ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย, ภัทร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล, วรรณภา แสงวัฒนะกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

มาเรียม นิลพันธุ์. 2564. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มี ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ). นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

มาเรียม นิลพันธุ์. (2564) การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มี ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ). มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

มาเรียม นิลพันธุ์. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มี ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ). นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564. Print.

มาเรียม นิลพันธุ์. (2564) การสร้างและพัฒนาหลักสูตรความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ (แผนการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อบ่มเพาะผู้เรียนให้มี ความเป็นเลิศด้านภาษาอังกฤษ). มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 6
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 6
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0