การพัฒนาแป้งสับปะรดดัดแปรทางเคมีเป็นสารก่ออิมัลชันร่วมในนาโนอิมัลชันของยาละลายน้ำยาก
การพัฒนาแป้งสับปะรดดัดแปรทางเคมีเป็นสารก่ออิมัลชันร่วมในนาโนอิมัลชันของยาละลายน้ำยาก
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาแป้งสับปะรดดัดแปรทางเคมีเป็นสารก่ออิมัลชันร่วมในนาโนอิมัลชันของยาละลายน้ำยาก
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
สุชาดา พิริยะประสาธน์
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์. 2564. การพัฒนาแป้งสับปะรดดัดแปรทางเคมีเป็นสารก่ออิมัลชันร่วมในนาโนอิมัลชันของยาละลายน้ำยาก. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร;

วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์. (2564) การพัฒนาแป้งสับปะรดดัดแปรทางเคมีเป็นสารก่ออิมัลชันร่วมในนาโนอิมัลชันของยาละลายน้ำยาก. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์. การพัฒนาแป้งสับปะรดดัดแปรทางเคมีเป็นสารก่ออิมัลชันร่วมในนาโนอิมัลชันของยาละลายน้ำยาก. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2564. Print.

วิภาลักษณ์ ปฐมชัยวิวัฒน์. (2564) การพัฒนาแป้งสับปะรดดัดแปรทางเคมีเป็นสารก่ออิมัลชันร่วมในนาโนอิมัลชันของยาละลายน้ำยาก. มหาวิทยาลัยศิลปากร:นครปฐม.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 4
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0