การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนหูหนวกในการส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนหูหนวกในการส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนหูหนวกในการส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว
ปี :
2564
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
เกยูร วงศ์ก้อม
ผู้แต่งร่วม :
สิริลักษณ์ มณีรัตน์, กรรวิภาร์ หงษ์งาม, ภริมา วินิธาสถิตกุล
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

เกยูร วงศ์ก้อม. 2564. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนหูหนวกในการส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต;

เกยูร วงศ์ก้อม. (2564) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนหูหนวกในการส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เกยูร วงศ์ก้อม. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนหูหนวกในการส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว. กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2564. Print.

เกยูร วงศ์ก้อม. (2564) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อคนหูหนวกในการส่งเสริม การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยว. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต:กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 19
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 4
วิชาการ :
 15
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0